SUSISIEKITE:

+370 610 22800

LT

Aplinkosauga

Įmonės, kurių veikloje susidaro įvairūs teršalai ir atliekos, privalo laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Šiam darbui reikia skirti papildomo laiko. Siūlome aplinkos apsaugos problemų sprendimą perduoti šios srities specialistams.

 

Teikiame šias paslaugas:

 - konsultavimas aplinkosauginiais klausimais;

 - registravimas Gamintojų ir importuotojų sąvade;

 - apmokestinamųjų gaminių, Alyvų, Elektros ir elektroninės įrangos, Transporto priemonių ir Pakuočių sąrašo sudarymas ir apskaitos vedimas;

 - mokesčių už aplinkos teršimą apskaičiavimas, deklaracijų pildymas;

 - atliekų susidarymo žurnalų pildymas ir metinės ataskaitos rengimas ir teikimas atsakingoms valstybės institucijoms;

 - ataskaitų, susijusių su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis) ir ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis (OAM), pildymas ir teikimas atsakingoms valstybės institucijoms;

 - cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės pildymas ir ataskaitos teikimas atsakingoms valstybės institucijoms;

 - atstovavimas įmonės interesams Aplinkos ministerijos ir kitų valstybės institucijų patikrinimų metu.